Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2013

edziak
5848 988e 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialonelygirl15 lonelygirl15
edziak
4076 7132 500
Maria Aniśkowicz "Życiorys" #1
Reposted fromkartoNik kartoNik vialonelygirl15 lonelygirl15
edziak
Gdy coś ci wpadnie do oka, pamiętaj, że to odrobina kosmosu.
— J. Tuwim
Reposted fromzf zf vialonelygirl15 lonelygirl15
edziak
Powinniśmy postawić sobie pytanie: do czego zdolny jest człowiek? I ze spokojem odkrywać w sobie nieograniczone możliwości.
— Paulo Coelho "Być jak płynąca rzeka"
Reposted fromsection section vialonelygirl15 lonelygirl15
edziak
4383 bdfa
Reposted fromnexxt nexxt vialonelygirl15 lonelygirl15
edziak
1054 25e2 500
Reposted fromGeniusz Geniusz vialonelygirl15 lonelygirl15
edziak
Reposted frombluuu bluuu vialonelygirl15 lonelygirl15
edziak
Idź do domu. Napij się, wyśpij, jutro wstań. I rób wszystko od nowa, tylko lepiej.
— House
Reposted frommistily mistily vialonelygirl15 lonelygirl15
edziak
edziak
8398 1d39 500
koniec świata
Reposted fromevidence evidence vialonelygirl15 lonelygirl15
edziak
0354 31ea
edziak
edziak
8956 b900
edziak
Pewnie jeszcze nie przywykłem do świata. Zdaje mi się jakoś, że nie jest prawdziwy. Że ludzie dookoła nie są prawdziwi. Miejsca też nie.
— H. Murakami - Norwegian Wood
Reposted frommikaneko mikaneko vialonelygirl15 lonelygirl15
edziak
3307 a902
Reposted fromthegirl thegirl
edziak
3463 06b7
Reposted fromthegirl thegirl
edziak
3603 7c5e
Reposted fromcalifornia-love california-love
edziak
Dlaczego tak rzadko pytamy siebie: 'Czy naprawdę tak jest?'
— Louise L. Hay
Reposted fromroxanne roxanne
edziak
3845 3180
Reposted fromnotfromhere notfromhere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl